De inzet van 4Draan waardoor een situatie/ knelpunt tot een oplossing kan worden gebracht

Zelfs het goede antwoord is fout …. als het te laat gegeven wordt !

Iedere oplossing is goed, als er geen referentie-kader of richting is !

Wanneer er een ‘uitdaging’ ofwel probleem wordt gesignaleerd, is het zaak om snel naar de bron, de oorzaak of beperking te kunnen komen. Door dieper te graven en te zien welke keuzes hebben geleid tot de beperkingen, kan er ook een wél of beter werkende oplossing worden gevonden.

Vooral het doorgronden van de bron, herkennen van ‘typische’ fouten/ tekortkomingen, en de innovatie gedachtenstroom om er ‘omheen’ te kunnen werken voor een betere oplossing zijn zaken die mij van kinds af goed liggen. (Zie ook =Mijn Verhaal= )

Ik zie mogelijkheden, waar anderen beperkingen zien. Ik zie kans om die mogelijkheden zodanig te benutten dat er een betere oplossing voor het vraagstuk kan worden gevonden.

Om ook andere/ nieuwe uitdagingen te vermijden is het belangrijk om van reactief naar pro-actief een sprong te maken, door een strategie, gewenste richting van het bedrijf, en de daarbij horende speerpunten te bepalen. Daar heb ik vanuit de ‘Research’ insteek de SVW dienst voor.

Houdbare resultaten, constante verbetering, en regelmatige balans

Verbeter: Door het aanbrengen van een structuur, overkoepelend zicht op de activiteiten, en andere “Architectuur” maatregelen kunnen er erg hoge besparingen worden bereikt. In een concreet voorbeeld werd de applicatie-portfolio gestandaardiseerd, en functionaliteit onderling verbonden. Ook werd de beheer-omgeving verbeterd.

Resultaat: Een kwart van de portfolio en 50% besparing in de processen van bewaking …. een factor 8 aan besparing op een belangrijk budget.

Een ‘verbeter’ houding, betekend ook dat er regelmatig moet worden bepaald of inderdaad de huidige diensten-portfolio nog wel voldoet. Wanneer er veel elementen ‘geschakeld’ zijn, en er zorgen zijn over onderhoud …. is het wellicht goed om te bezien of producten nog wel positief bijdragen aan de balans.

Wanneer producten/ functies niet zichtbaar bijdragen aan het bedrijfsresultaat, dan is het tijd om te zien of er een alternatief is, dan wel dat het huidige product zodanig kan worden aangepast dat er een unieke-waarde ontstaat.
Een mogelijke bepaling is dan via een RFP, dus door het product te vergelijken met andere leverancier-mogelijkheden.
Er zijn natuurlijk diverse manieren om alternatieven te vinden. Zie mijn inzet-mogelijkheden

 

Een oplosrichting vinden

Door de vele ervaring in eerdere trajecten, en door vindingrijk te zijn kan ik vaak een goede oplosrichting aangeven. Dat kan zijn door taken beter te scheiden, systemen te koppelen, processen in te richten, ….. meetbare verbeteringen te bedenken en te introduceren.

Er is veel mogelijk. Op deze website positioneer ik een paar wat scherper gedefinieerde diensten:

SVW   : Strategic Visioning Workshop … Strategische Visie Werkgroep; Op tijd, De toekomst …
RA      : Reference Architecture ………….. Referentie Architectuur; De Goede dingen doen
BIA     : Business Impact Analyse …………Toetsen aan afspraken  ; De dingen Goed doen
RFP.. : Request for Information…………. Vergelijken,Verbeteren  ; Duurzaam maken

Onder de koppen van ‘Generator’ en ‘SO-SPOC’ wordt echter al aangegeven dat er vele andere, vernieuwende mogelijkheden zijn om aan een uitdaging een invulling te koppelen.

Wanneer u dus een wat andere wens heeft …..

Neemt u gerust contact met mij op

De dingen goed doen

Door toezicht te voeren bij de uitvoering, en bij gelegenheid/ keuzes advies te geven, kunnen afwijkingen ten opzichte van het plan/ de doelstelling beperkt blijven.

Via Auditing, en opstelling van een BIA (Business Impact Analyse) bij geconstateerde afwijkingen kan het betrokken management een geïnformeerd besluit nemen.
Dergelijke besluitvorming maken de vordering beter traceerbaar en efficiënter.

Kostbare afwijkingen, tekortkomingen worden op deze wijze vermeden.
Het levert een efficiënte uitvoering van een traject/ initiatief.

Er is bekend wat er ‘anders’ is gedaan, ‘waarom’, en de doelstelling is scherper gesteld.

 

 

 

De goede dingen doen…

Door als architect het overzicht, en de samenhang te beschrijven kunnen de unieke kenmerken voor een werkende/ bijdragende oplossing bewaard blijven. Door afleiding van een aantal principes (op Business-, Informatiebeheer-, Technisch-, en Service- nivo’s; ofwel de BITS) af te stemmen zijn over het gehele traject, en in samenspraak met de sponsor de Do en Don’t afwegingen bekend. Er kan een goed onderscheid gemaakt worden tussen hoofd- en bijzaken, terwijl de gewenste kern-functies een unieke bijdrage leveren.

De dienst RA is een goed startpunt om in kaart te brengen welke diensten, onder welke condities een bijdrage leveren.